نقطه عطف وسیله تحقیر کردن «لباس زنانه» در بعد از انقلاب 1357 (سند)


این روزها گرداندن متهمان با لباس زنانه در شهر مریوان، واکنشهایی در پی داشته است که نشان از هشیاری روزافزون جامعه نسبت به وسیله تحقیر کردن لباس زنانه و در حقیقت تحقیر زن است چنانچه در ماجرای مجید توکلی در آذر 1388 نیز شاهد موج اعتراضی به رفتار ارگانهای تبلیغاتی رژیم در ننگین شمردن لباس زنانه و در حقیقت تحقیر زن بودیم. با اینکه مبارزین ضد نظام سلطنتی و مقامهای رژیم شاه به ترتیب در پیش و بعد از انقلاب برای فرار از مهلکه، گاها از پوشش زنانه استفاده می کردند و این عملشان دست آویزی برای تحقیر و تمسخرشان توسط ارگانهای تبلیغاتی این دو رژیم می شد، بطور قطع نقطه عطف وسیله تحقیر کردن «لباس زنانه»، 7 مرداد 1360 بوده است:

انتشار اسرارآمیز نامه های محرمانه منتظری در رادیو BBC (سند)


افشاگری ای که منتظری را نزد مردم محبوب کرد!
فروردین ۱۳۶۸ یکی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ جمهوری اسلامی است چرا که در ۸ ام فروردین، آقای منتظری به بهانه انتشار نامه های اعتراضی اش خطاب به آقای خمینی و هیات اعدام نسبت به حکم اعدامهای فله ای تابستان ۱۳۶۷ در اخبار شبانگاهی ۵ ام فروردین رادیو بی بی سی، وادار به استعفا از قائم مقامی رهبری جمهوری اسلامی شد.