نقطه عطف وسیله تحقیر کردن «لباس زنانه» در بعد از انقلاب 1357 (سند)


این روزها گرداندن متهمان با لباس زنانه در شهر مریوان، واکنشهایی در پی داشته است که نشان از هشیاری روزافزون جامعه نسبت به وسیله تحقیر کردن لباس زنانه و در حقیقت تحقیر زن است چنانچه در ماجرای مجید توکلی در آذر 1388 نیز شاهد موج اعتراضی به رفتار ارگانهای تبلیغاتی رژیم در ننگین شمردن لباس زنانه و در حقیقت تحقیر زن بودیم. با اینکه مبارزین ضد نظام سلطنتی و مقامهای رژیم شاه به ترتیب در پیش و بعد از انقلاب برای فرار از مهلکه، گاها از پوشش زنانه استفاده می کردند و این عملشان دست آویزی برای تحقیر و تمسخرشان توسط ارگانهای تبلیغاتی این دو رژیم می شد، بطور قطع نقطه عطف وسیله تحقیر کردن «لباس زنانه»، 7 مرداد 1360 بوده است:

جایی که بهزاد نبوی، از رهبران کنونی اصلاحطلبان برای تحقیر بنی صدر که با لباس نظامی از فرودگاه نظامی تهران از ایران خارج شده بود، در ادعایی غیرعقلانی در تلویزیون عنوان کرد که وی با لباس مبدل زنانه از فرودگاه نظامی تهران! بسمت فرانسه پرواز کرد و در حقیقت، با ننگین شمردن لباس زنانه، دست به تحقیر زنان زد.

البته جریان از این قرار بود که بنی صدر برای ورود به پایگاه یکم شکاری می باید کارت خلبانی در دست می داشت و برای احتیاط خود را شبیه صاحب کارت می کرد، در نتیجه بنی صدر سبیلهای خود را تراشید تا شبیه عکس کارت خلبانی شود که با آن وارد پایگاه شد و از آنجایی که افرادی چون بهزاد نبوی، لباس نظامی را نماد اقتدار و لباس زنانه را ننگین می شمردند دست به این وارونه نمایی حقیقت زدند. ] 1- اعتراف رژیم درباره خروج بنی صدر با لباس خلبانی – 2- توضیحات بنی صدر در برنامه پارازیت [

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر