«زنا»، «توطئه» و تقاضای خطرناک حسن روحانی!

از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی تاکنون موج اعدامها و خشونت برای گسترش اختناق در ایران فزونی یافته و سازش در بیرون با سرکوب در درون همزمان گشته است. مراجعه به تاریخ نشان می دهد که حسن روحانی برای ایجاد اختناق در جامعه از طرفداران اعدام توطئه گران در حضور عامه مردم بوده است و برای آن توجیهی ایدئولوژیک نیز می تراشیده است!

34 سال پیش در 23 تیرماه 1359، حسن روحانی در نطق خود در مجلس شورای اسلامی عنوان می کند: «تقاضای دیگر من این است که همانطور که در مساله زنا قرآن می گوید: "ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین"، توطئه گرها را خوب است که در مراسم نماز جمعه بیاورند و بدار آویزان کنند تا مردم مشاهده کنند و تاثیرش، تاثیر بیشتری باشد.»