«طرح ابلهانه» فرماندهان سپاه برای مقابله با حمله صدام! (سند)

چرا گزارش اوایل شهریور 1359 فرماندهان ارتش درباره توطئه صدام، توسط خمینی باور نشد؟

در سی سال اخیر، از سوی رژیم جمهوری اسلامی تبلیغ شده است که در هنگام شروع جنگ ایران و عراق بنی صدر، رئیس جمهور و فرمانده کل قوای آنزمان گفته است: «مثل اشكانيان زمين مى‏ دهيم، زمان مى‏ گيريم!» و بنابر این هم عمل کرده است. با اینکه صحت این حرف حتی توسط ارتشی هایی که اکنون در ایران هستند ،رد شده است، نامه بنی صدر به خمینی، سه روز پیش از شروع جنگ حاکی از اینستکه فرماندهان سپاه چنین طرح ابلهانه ای را مطرح کرده بودند که رد شد:
صفحه اول نامه